(Sluiten)

Ik wil hier meer over weten

Vul hieronder je naam, e-mailadres en telefoonnummer in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Ja, ik wil hier meer over weten!

Neem vrijblijvend en gratis contact met mij op.

Voorwaarden | aankoopmakelaar Rotterdam

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Libero, onderdeel van Almexx b.v. (inschrijvingsnummer KvK 08099570), hierna te noemen Libero.

Opdrachtgever: de wederpartij van Libero.
2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.
2.1 Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst ter zake van door Libero uit te brengen adviezen of te verrichten diensten, tenzij daarvan in onderlinge overeenstemming tussen Libero en de opdrachtgever niet schriftelijk is afgeweken.
2.2. De onderstaande algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Libero, waarvan voor de uitvoering derden worden betrokken.
2.3 De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn nadrukkelijk niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Libero.
2.4 Eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van de opdrachtgever worden door Libero nadrukkelijk niet aanvaard en derhalve wordt de toepasselijkheid daarvan op de tussen partijen gesloten overeenkomst(en) expliciet afgewezen.
3. Overeenkomst
3.1 Het voorwerp van de overeenkomst wordt bepaald door de in de aanbieding (website) opgenomen omschrijving van de werkzaamheden, inclusief alle wijzigingen die naderhand in overleg worden aangebracht. Mondelinge toezeggingen of afspraken door Libero verbinden Libero alleen nadat en zover zij deze schriftelijk (email) heeft vastgelegd in de door haar uitgebrachte aanbieding (website).
3.2 Tenzij in de aanbieding anders is vermeld, heeft de aanbieding een geldigheidsduur van 30 dagen.
3.3 De overeenkomst komt tot stand doordat een door Libero uitgebrachte aanbieding door de opdrachtgever (mondeling, schriftelijk, per email, of anderszins) wordt bevestigd.
3.4 Libero behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren,
3.5 Waar in deze voorwaarden de opdrachtgever van Libero wordt genoemd, zijn behalve deze ook bedoeld diens vertegenwoordigers, gemachtigden, erfgenamen en andere rechtverkrijgenden.
4. Uitvoering overeenkomst
4.1 Libero zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en ter zake te allen tijde schriftelijk (email) en/of mondeling adviseren, op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Libero het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Libero aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van deze overeenkomst, tijdig aan Libero worden verstrekt. Als de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Libero zijn verstrekt, dan heeft Libero het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging
voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4 Libero is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Libero is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
4.5 De overeenkomst zal worden uitgevoerd binnen de in overleg met de opdrachtgever in de aanbieding vermelde (geschatte) termijn, tenzij dat in redelijkheid niet realiseerbaar blijkt. Als overschrijding van de termijn dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever gemeld worden.
4.6 Als is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Libero de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.7 Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, dan kan de opdrachtgever na voltooiing van één of meerdere fasen de opdracht terugnemen. De voorwaarde is dat dit schriftelijk gebeurt en honorarium is verschuldigd tot en met de fase waarna terugname van de opdracht heeft plaatsgevonden.
5. Contractsduur; uitvoeringstermijn
5.1 Alle door Libero genoemde termijnen voor uitvoering van de opdracht zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld. Als overschrijding van de termijn plaatsvindt, dan zal Libero opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk (bij voorkeur schriftelijk) op de hoogte stellen.
5.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Libero derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
5.3 De opdrachtgever kan in geval het onder artikel 5 lid 2 bepaald de opdracht terugnemen, mits dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gerechtvaardigd is. Er is dan alsnog honorarium verschuldigd tot en met de fase waarna terugname van de opdracht heeft plaatsgevonden. Indien de opdracht wordt teruggenomen nadat Libero is begonnen met de resultaatscan (onderhandelingen 1ste fase) is de volledige courtage verschuldigd (basisbedrag plus 10% over verschil in vraagprijs en eindprijs) indien opdrachtgever (zelf of met behulp van een derde) de bewuste woning alsnog aankoopt.
5.4 Indien de opdracht niet leidt tot een aankoop berekent Libero geen kosten. Wel dienen externe kosten, indien van toepassing, te worden voldaan. Het gaat dan om de kosten van een taxatie(rapport) en/of een bouwkundige keuring die met kennisgeving aan opdrachtgever was uitgevoerd tot een maximum van € 1.995,-. Echter, indien opdrachtgever geheel akkoord was met het onderhandelingsresultaat in de meeste ruime zin (prijs, product, oplevertermijn), maar desondanks de aankoop annuleert op andere gronden dan de ontbindende voorwaarden zoals in de koopakte genoemd, is opdrachtgever 100% van courtage verschuldigd.
5.5 Beide partijen hebben binnen de kaders van artikelen 4.5-4.7. het recht de overeenkomst eenzijdig tussentijds te beëindigen. Een beëindiging dient schriftelijk te worden aangezegd. Een beëindiging van de overeenkomst ontslaat opdrachtgever niet tot het betalen van verschuldigde honorarium (courtage) mocht draar sprake van zijn (bijv. AV 5.3, 5.5, AV 6.6, AV 6.7, AV 11.4).
5.6 Libero zal zelf van de bevoegdheid tot beeindiging van de opdracht alleen gebruik maken, als gevolg van feiten of omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden.
6. Wijziging van de overeenkomst
6.1 Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen
6.2 Als partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Libero zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
6.3 Als de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, dan zal Libero de opdrachtgever hier van te voren over inlichten.
6.4 Als een vast honorarium is overeengekomen, dan zal Libero daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
6.5 In afwijking van lid 6.3 zal Libero geen meerkosten in rekening brengen als de wijziging of aanvulling het gevolg is van de omstandigheden die aan Libero kunnen worden toegerekend.
6.6 Indien opdrachtgever besluit af te zien van aankoop, terwijl hij/zij eerder akkoord was gegaan met het onderhandelingsresultaat, met de inhoud van de koopakte en de overige voorwaarden, waaronder de datum van overdracht (zodat de verkoper van een geslaagde verkoop mocht uitgaan), is opdrachtgever een bedrag verschuldigd van 100% van de courtage die door Libero in rekening zou zijn gebracht indien opdrachtgever de aankoop niet had geannuleerd. Opdrachtgever is echter maximaal € 1.995,- verschuldigd indien het annuleren van de aankoop volledig te maken heeft met het niet verkrijgen van voldoende financiering. De voorwaarden waaronder opdrachtgever zich met succes kan beroepen op deze financieringsclausule staan omschreven in de voorlopige koopakte, waaraan opdrachtgever zijn goedkeuring niet heeft onthouden. Onder meer dient er deugdelijk bewijs te komen van het niet kunnen verkrijgen van voldoende financiering.
6.7 Indien men besluit om niet te kopen en men koopt (zelf of met behulp van derden) binnen 1 jaar alsnog het pand waarvoor Libero namens jou de onderhandelingen (resultaatscan) heeft gedaan dan ben je alsnog het totale courtage bedrag verschuldigd welke zou zijn berekend bij een succesvolle aankoop door Libero. 
7. Vertrouwelijkheid
7.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
8. Rechten op resultaten
8.1 De opdrachtgever heeft volledige en vrije beschikking over de resultaten van de overeenkomst, zoals door Libero aan de opdrachtgever verschaft, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
8.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Libero zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond
van de Auteurswet. De auteursrechten van rapporten, adviezen, ontwerpen, schertsen, tekening, software, presentaties etc. die zijn gemaakt in opdracht van opdrachtgever berusten bij Libero. Deze zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Libero worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
8.3 Libero behoudt tevens het recht door uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
8.4 Libero behoudt zich het recht voor om door ons aangekochte woningen te presenteren op onze website(s) met de daarbij behorende gegevens (vraagprijs, eindprijs, en locatiegegevens), tenzij anders overeengekomen met de opdrachtgever.
9. Gebreken; klachtentermijnen
9.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Libero.
9.2 Als een klacht gegrond is zal Libero de werkzaamheden alsnog verrichtten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
9.3 Als het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Libero slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.
10. Aansprakelijkheid
10.1 De resultaten van toepassing en gebruik van de door Libero verstrekte adviezen en verrichte diensten zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten haar invloed vallen. Ofschoon de overeenkomst naar best inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan Libero derhalve geen garanties geven met betrekking tot van de door haar verstrekte adviezen en verrichtte diensten.
10.2 Maakt Libero, of een door haar ingeschakelde derde, bij de uitvoering van de opdracht een fout, dan is zij tegenover de opdrachtgever voor de door deze geleden schade aansprakelijk voor zover die schade het rechtstreekse en directe gevolg is van de door Libero of de door haar ingeschakelde derde, gemaakte fout. Onder fout wordt verstaan; nalatigheden, vergissingen, verzuimen, onachtzaamheden of dergelijke fouten begaan bij de uitvoering van de overeenkomst, welke fouten onder normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening hadden kunnen worden vermeden.
10.3 Als en voor zover Libero aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Libero wordt uitgekeerd. Hierbij is de totale aansprakelijkheid van Libero voor door opdrachtgever geleden schade ongeacht de wijze waarop een eventuele vordering wordt gegrond, hetzij ontoerekenbare tekortkoming, hetzij op onrechtmatige daad of anderszins in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan het laagste van de navolgende twee bedragen; € 100.000,00 of een bedrag gelijk aan (inclusief omzetbelasting) tien maal het totaal bedongen honorarium voor het door Libero verstrekte advies. Op elkaar voortbouwende adviezen worden geacht één advies te zijn met dien verstande dat voor berekening van de maximale aansprakelijkheid bij samenhangende of op elkaar voortbouwende adviezen maximaal het totale honorarium voor de samenhangende of voortbouwende adviezen over een periode van de laatste twaalf maanden aan het moment van toerekenbare tekortkoming in aanmerking zal worden genomen.
10.4 Tot vergoeding van schade wegens overschrijding van termijnen als bedoeld in artikel 5 is Libero in geval van toerekenbare tekortkoming slechts aansprakelijk tot een bedrag van het honorarium. Libero staat voorts niet in voor de juistheid of volledigheid van inlichtingen of adviezen welke wordt verstrekt voordat de overeenkomst tot stand komt. Libero is evenmin aansprakelijk voor schade als de opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of als de opdrachtgever onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie verstrekt of heeft verstrekt.
10.5 Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Libero beperkt tot één maal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, waarbij, de aansprakelijkheid altijd beperkt is tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
10.6 Aansprakelijkheid van Libero voor bedrijfs-,gevolg-, of indirecte schade is altijd uitgesloten, behoudens opzet en aan opzet grenzende grove schuld van Libero. Aansprakelijkheid van Libero is uitgesloten betreffende het niet tijdig aan kunnen vragen van een hypotheekofferte voor een rente stijging.
10.7 Uitgesloten is elke aansprakelijkheid voor welke schade dan ook die mocht voortvloeien uit fouten in gebuikte computerprogrammatuur, tenzij en voor zover de leverancier van bedoelde programmatuur aansprakelijkheid aanvaardt en de schade op deze kan worden verhaald.
10.8 Libero Aankoop verstrekt opdrachten aan externe experts (als bouwkundigen en taxateurs) uit naam van de klant. Wanneer de expert een fout begaat, kan Libero Aankoop hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
10.9 Opdrachtgever zal Libero vrijwaren van derden.
11. Honorarium
11.1 De aanbieding kan plaatsvinden op basis van “vaste prijs” of op basis van “nacalculatie”. Is in de aanbieding een vaste prijs opgenomen, dan geldt deze prijs als het overeengekomen honorarium. Is in de aanbieding geen vaste prijs opgenomen, dan wordt het te betalen bedrag bepaald op basis van nacalculatie volgens het in de aanbieding opgenomen uurtarief. Als geen uurtarief in de aanbieding is opgenomen, dan worden bij de nacalculatie de bij Libero gebruikte tarieven en methoden gehanteerd. Tenzij in de aanbieding anders is bepaald, wordt bij nacalculatie de reistijd op basis van het toepasselijke tarief aan opdrachtgever in rekening gebracht. Bij een vaste prijs wordt geen vergoeding voor reistijd in rekening gebracht, tenzij inde aanbieding anders is vermeld. Is in de aanbieding een “richtprijs” opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten.
11.2 Ingeval de overeenkomst geen nadere afspraken vermeldt over de betalingscondities gelden onderstaande regels:
- 100% na afloop van de opdracht, te verrekenen bij de eindafrekening van de notaris bij het passeren van de woning.
- Indien opdrachtgever het honorarium (courtage) niet via de eindafrekening van notaris wil laten lopen maar dit bedrag zelf wil overmaken, dan is de betalingstermijn 30 dagen na factuurdatum..
- Bij het niet doorgaan van een aankoop, uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.
11.3 Als Libero met de opdrachtgever een vaste prijs of uurtarief overeenkomt, is Libero niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of uurtarief met een maximum van 10% per jaar. Libero mag prijsstijgingen doorberekenen, als Libero kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van de kosten.
11.4 Indien wij je begeleid hebben tot een succesvolle deal, maar je besluit nadat de koopakte getekend is om alsnog van de aankoop af te zien om andere dan financiele redenen, brengen wij onze volledige courtage in rekening.
11.5 Zodra je Libero opdracht hebt gegeven voor de resultaatscan, en je koopt de woning dan ben je ten alle tijde courtage verschuldigd aan Libero, zie hiervoor AV 5.3 en AV 5.5 en AV 6.7. Indien je dus na de uitkomst van de resultaatscan de dienstverlening van Libero wilt beeindigen en dan vervolgens zelf (of met behulp van derden) alsnog de woning aankoopt, ben je Libero de volledige courtage verschuldigd.
11.6 Tenzij anders vermeld, zijn door Libero in de aanbieding genoemde bedragen inclusiefB.T.W. en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
12. Betaling
12.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum of via afrekening door de notaris, op een door Libero aan te geven wijze in valuta waarin is gefactureerd.
12.2 Betalingen dienen door de opdrachtgever te geschieden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. Het bestaan van claims en/of reclames ontheft de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting(en). Bij overschrijding van de betalingstermijn zal de opdrachtgever zonder enige ingebrekestelling nodig is over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Als de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, dan kan de vordering uit handen worden gegeven. In dat geval is de
opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden aan vergoeding van gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten.
12.3 Als de kredietwaardigheid van de opdrachtgever daartoe aanleiding geeft kan Libero ook nadien nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan Libero de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.
12.4 Als de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopig) surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, evenals wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Libero het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande in gebreke stelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten. In deze gevallen is elke vordering van Libero ten laste van de opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.
12.5 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoende in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten. In de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
13. Overmacht
13.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en juristprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Libero geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Libero niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
13.2 Libero heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert intreden nadat Libero haar verbintenis had moeten nakomen.
13.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Libero opgeschort. Als de periode waarin door overmacht nakomen van de verplichtingen door Libero niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
13.4 Als Libero bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
14. Verval van recht
14.1 Na verloop van één jaar, te rekenen van de dag van het verstrekken van het advies, vervalt ieder recht van de opdrachtgever en/of derden tegenover Libero ter zake schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van Libero bij de uitvoering van de overeenkomst.
15. Geschillen
15.1 Op alle betrekkingen tussen Libero en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
15.2 Libero is aangesloten bij Geschilonline 'Waarborg Consument en Recht' en conformeerd zich aan de bindende uitspraken van deze onafhankelike consumenten organisatie. Klachten moeten eerst per email (info @ liberoaankoop.nl) aan Libero kenbaar worden gemaakt (met inachtneming van minimaal 1 week responstijd) voordat er sprake kan zijn van een geschil welke voorgelegd kan worden aan de onafhangkelijke instantie Geschilonline.
15.3 Waarborg Consument en Recht is de online organisatie bij geschillen tussen Consument, Ondernemer en (overheids)instanties. De advocaten en juristen van Geschilonline zijn onafhankelijk, onpartijdig en objectief. Een klacht over een keurmerkhouder wordt ingediend door het online klachten formulier van Geschilonline volledig in te vullen en te versturen.